KH Legal Advice

KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. Kaj Hollemans, expert op het gebied van wet- en regelgeving, strategie en beleid rond alcohol, drugs en tabak. KH Legal Advice is op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van preventie, beleid en de (voorgenomen) wet- en regelgeving rond alcohol, drugs en tabak.

Van 2005 tot 2015 is mr. Kaj Hollemans betrokken geweest bij de totstandkoming en de uitvoering van het Nederlandse beleid rond alcohol, drugs en tabak. Gedurende die tijd heeft hij ministers, burgemeesters, toezichthouders en ondernemers geadviseerd. Als senior juridisch beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS heeft hij een bijdrage geleverd aan alle recente wijzigingen van de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Tabaks- en rookwarenwet.

Tegenwoordig adviseert KH Legal Advice de leden van de Tweede Kamer, gemeenten, universiteiten, instellingen voor verslavingszorg, ngo's en commerciële partijen. U kunt nu ook gebruik maken van deze kennis en expertise. Of het nu gaat om vertegenwoordiging bij de rechtbank, het aanvragen van een ontheffing voor de teelt van cannabis, het beantwoorden van specifieke vragen over de Opiumwet of de Drank- en Horecawet of de voorwaarden waaronder een horecavergunning wordt verleend, u bent op de juiste plaats voor juridisch, strategisch of beleidsmatig advies.

Bij KH Legal Advice kunt u terecht voor verschillende soorten advies.

Juridisch Advies

KH Legal Advice verstrekt hoogwaardige juridische informatie aan partijen die professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Tabaks- en rookwarenwet.

Naast kennis van de huidige wet- en regelgeving heeft KH Legal Advice ook de nodige ervaring in het opstellen van wetten en uitvoeringsregelingen. Desgevraagd kan KH Legal Advice u ondersteunen bij het ontwerpen van initiatief wetsvoorstellen of andere initiatieven om de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van alcohol, drugs en tabak aan te passen. Een dergelijk traject gaat vaak gepaard met een strategisch advies. 

Strategisch Advies

KH Legal Advice heeft ruime ervaring in het geven van concrete, duidelijke en uitvoerbare strategische adviezen en kan u ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van de door u gewenste strategie.

Het proces kent vier verschillende fases:

Fase 1
In eerste instantie worden uw wensen in concrete doelen vertaald. Wat wilt u bereiken? Welke middelen wilt u daarvoor inzetten? Wanneer bent u tevreden?

Fase 2
Vervolgens worden uw kennis en de ervaring van KH Legal Advice samengebracht en wordt bepaald op welke manier de door u gestelde doelen het beste kunnen worden bereikt. In overleg met u wordt een strategisch plan opgesteld. Daarbij krijgt u advies over wie u kunt benaderen en hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kunt insteken. Hiermee wordt bereikt dat u op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zit, zodat u de gewenste mate van invloed kunt uitoefenen op het beleid en de besluitvorming daaromtrent.

Fase 3
Tijdens de uitvoering van het strategisch plan wordt stap voor stap de rolverdeling tussen uw organisatie en KH Legal Advice beoordeeld. Regelmatig wordt overleg gevoerd om te bezien of het de goede kant op gaat. In voorkomende gevallen worden gesprekken voorbereid en woordvoeringslijnen opgesteld. Indien gewenst kan KH Legal Advice u vergezellen tijdens bepaalde gesprekken om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Fase 4
Als het plan is uitgevoerd, volgt een korte evaluatie. De doelstelling, het plan, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat worden met u besproken en het proces wordt afgerond. 

Beleidsmatig Advies

KH Legal Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van beleidsmatige adviezen en is in staat een situatie snel te overzien. Dit resulteert in praktisch, doelgericht, uitvoerbaar en begrijpelijk advies.

De adviezen van KH Legal Advice zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat u altijd beschikt over een "evidence based" advies.

Effectief (lokaal) beleid rond alcohol, drugs en tabak steunt op drie elementen, die met elkaar samenhangen:

1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Bewustwording (educatie en voorlichting)

Een samenhangend beleid is essentieel voor het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol, drugs en tabak.

Goede regelgeving is effectief, maar regelgeving zonder voldoende handhaving of de nodige investering in educatie en voorlichting is kansloos. Handhaving is essentieel om de regelgeving te laten slagen en bewustwording zorgt voor voldoende draagvlak voor de handhaving en de regelgeving. Het omgekeerde geldt ook. Educatie en voorlichting zonder duidelijke regelgeving en toezicht op de naleving van deze regelgeving is zinloos. Alleen het inzetten van educatie en voorlichting is onvoldoende om schadelijk gebruik op het gebied van alcohol, drugs en tabak te kunnen voorkomen.