khla_logo

Juridisch advies

KH Legal Advice verstrekt hoogwaardige juridische informatie aan partijen die professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Wet op de Kansspelen, de Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Naast kennis van de huidige wet- en regelgeving heeft KH Legal Advice ook de nodige ervaring in het opstellen van wetten en uitvoeringsregelingen. Desgevraagd kan KH Legal Advice u ondersteunen bij het ontwerpen van initiatief wetsvoorstellen of andere initiatieven om de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van alcohol, drugs en tabak aan te passen. Een dergelijk traject gaat vaak gepaard met een strategisch advies. 

Strategisch Advies

KH Legal Advice heeft de nodige ervaring in het geven van concrete, duidelijke en uitvoerbare strategische adviezen en kan u ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van de door u gewenste strategie.

Het proces kent vier verschillende fases:

Fase 1
In eerste instantie worden uw wensen in concrete doelen vertaald. Wat wilt u bereiken? Welke middelen wilt u daarvoor inzetten? Wanneer bent u tevreden?

Fase 2
Vervolgens worden uw kennis en de ervaring van KH Legal Advice samengebracht en wordt bepaald op welke manier de door u gestelde doelen het beste kunnen worden bereikt. In overleg met u wordt een strategisch plan opgesteld. Daarbij krijgt u advies over wie u kunt benaderen en hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kunt insteken. Hiermee wordt bereikt dat u op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zit, zodat u de gewenste mate van invloed kunt uitoefenen op het beleid en de besluitvorming daaromtrent.

Fase 3
Tijdens de uitvoering van het strategisch plan wordt stap voor stap de rolverdeling tussen uw organisatie en KH Legal Advice beoordeeld. Regelmatig wordt overleg gevoerd om te bezien of het de goede kant op gaat. In voorkomende gevallen worden gesprekken voorbereid en woordvoeringslijnen opgesteld. Indien gewenst kan KH Legal Advice u vergezellen tijdens bepaalde gesprekken om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Fase 4
Als het plan is uitgevoerd, volgt een korte evaluatie. De doelstelling, het plan, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat worden met u besproken en het proces wordt afgerond. 

Beleidsmatig Advies

KH Legal Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van beleidsmatige adviezen en is in staat een situatie snel te overzien. Dit resulteert in praktisch, doelgericht, uitvoerbaar en begrijpelijk advies.

De adviezen van KH Legal Advice zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, zodat u altijd beschikt over een "evidence based" advies.

Effectief (lokaal) beleid rond alcohol, drugs en tabak steunt op drie elementen, die met elkaar samenhangen:

1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Bewustwording (educatie en voorlichting)

Een samenhangend beleid is essentieel voor het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol, drugs en tabak.

Goede regelgeving is effectief, maar regelgeving zonder voldoende handhaving of de nodige investering in educatie en voorlichting is kansloos. Handhaving is essentieel om de regelgeving te laten slagen en bewustwording zorgt voor voldoende draagvlak voor de handhaving en de regelgeving. Het omgekeerde geldt ook. Educatie en voorlichting zonder duidelijke regelgeving en toezicht op de naleving van deze regelgeving is zinloos. Alleen het inzetten van educatie en voorlichting is onvoldoende om schadelijk gebruik op het gebied van alcohol, drugs en tabak te kunnen voorkomen.

Analyses

Analyse van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen (2017)

Alcohol
Alcohol komt nauwelijks aan bod in de verschillende programma's. De PvdA pleit voor bewustwording. De VVD, de ChristenUnie en de SGP willen de huidige leeftijdsgrens van 18 jaar behouden. De ChristenUnie wil het aantal plekken waar alcohol wordt verkocht flink inperken. De SGP staat voor een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren en wil een stevige aanpak van alcoholmisbruik door middel van wetgeving. De SGP wil een verbod op prijsacties met alcoholhoudende dranken, een verbod op alcoholreclame en hogere accijnzen op alcohol. VNL wil de accijnzen op alcohol met 10% verlagen.

Tabak
Tabak krijgt meer aandacht. Het CDA wil dat de overheid een breed tabaksontmoedigingsbeleid voert, waar een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak onderdeel van is. VNL wil de accijnzen op tabak met 10% verlagen.De ChristenUnie wil het aantal verkooppunten van tabak flink inperken. De SP wil de verkoop van tabak beperken tot tabaksspeciaalzaken. D66 wil dat de volgende generatie een rookvrije generatie wordt en denkt dat te bereiken door een combinatie van voorlichting, gereguleerd aanbod en gereguleerde marketing. De SGP en de SP zijn voor rookvrije horeca. De SP wil een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel.

Drugs
Drugs houden de gemoederen bezig. De SP wil dat de verkoop van softdrugs wordt gelegaliseerd. Gezondheidsschade van gebruikers van mdma (xtc) moet worden geminimaliseerd en gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten. De PvdA pleit voor het testen van harddrugs op dancefeesten en in uitgaansgebieden. Ook D66 wil softdrugs legaliseren. D66 wil andere drugs reguleren waar mogelijk legaliseren, afhankelijk van de soort drug. De Piraten Partij vindt dat het bezit van drugs moet worden gedecriminaliseerd en dat cannabis volledig moet worden gelegaliseerd. Daarnaast wil de Piratenpartij de productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. VNL wil soft op softdrugs, stoppen met het gedoogbeleid en legalisering van wiet.

De ChristenUnie zet in op preventie en ontmoediging van softdrugsgebruik en partydrugs. In de buurt van basisscholen worden geen coffeeshops meer toegestaan. Ook het CDA kiest voor het terugdringen van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De VVD wil coffeeshops die overlast geven onmiddellijk sluiten. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops sluiten. Verder vindt het CDA dat er een einde moet komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs. Bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Ook 50PLUS wil dat de opsporing van handel en productie van harddrugs wordt geïntensiveerd. De SGP wil dat het onderscheid tussen softdrugs en harddrugs verdwijnt en coffeeshops sluiten. VNL wil hard op harddrugs.

Teelt
Over de teelt van cannabis hebben de meeste partijen een duidelijke mening. 50PLUS wil de teelt van nederwiet legaliseren onder strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. D66 wil een veilig en gereguleerd aanbod door softdrugs te legaliseren. Ook GroenLinks wil dat softdrugs worden gelegaliseerd. De Piraten Partij wil gereguleerde cannabisteelt. De achterdeur van de coffeeshop moet dicht. De PvdA wil dat wietteelt legaal wordt. Dat biedt controle over de sterkte van cannabis en hasj, levert accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. De SP wil dat de teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd. Op die manier wil de SP criminaliteit tegengaan, de voorlichting verbeteren en de wiet beter controleren. VNL wil legalisering van wiet. De VVD wil het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Volgens de VVD kan deze herinrichting alleen landelijk plaatsvinden.

Volgens het CDA biedt legalisering geen enkele oplossing. Dat leidt alleen maar tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en verdere normalisering van het drugsgebruik. Volgens de ChristenUnie veroorzaakt het gedoogbeleid van coffeeshops overlast en staat het niet los van zware criminaliteit die voor ernstige problemen zorgt. Volgens de SGP is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk, in plaats van legalisering van drugs aan te prijzen als de oplossing. De SGP wil intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs.

Alle verkiezingsprogramma's op een rij. Een actueel overzicht van de standpunten van de verschillende politieke partijen over alcohol, tabak, drugs, wteelt en preventie.

 

embarassed Alcohol
embarassed Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
embarassed Preventie

Verkiezingsprogramma van 50PLUS.

Er komt extra aandacht voor preventie bij ouderen. Stimuleren van gezonde voeding en gezonde leefstijl, mede door maatregelen voedingsindustrie.

Softdrugs uit de criminele sfeer halen door de teelt van nederwiet te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.

Opsporing van handel en productie harddrugs wordt geïntensiveerd.

Overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van alcohol, roken en drugs.

Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

 

embarassed Alcohol
laughing Tabak
yell Drugs
yell Teelt
laughing Preventie

Verkiezingsprogramma van het CDA.

Nog altijd is preventie de beste investering om ervoor te zorgen dat mensen van jong tot oud, langer gezond blijven en de regie over hun eigen leven houden. Wij willen dat preventie in brede zin de prioriteit wordt van de gezondheidssector én de volgende minister van volksgezondheid.

Daarom is een brede aanpak van preventie nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken maken over onder andere de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het mogelijk maken voor alle kinderen om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school en het inzetten op meer voorlichting en onderzoek.

De overheid moet stappen zetten om de integrale bekostiging van preventie mogelijk te maken, zodat de focus in de zorg kan verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoontes moet voor jong en oud gestimuleerd worden.

Dat begint wat ons betreft bij toekomstige ouders die tijdens de zwangerschap kunnen worden geholpen om te stoppen met roken en drinken. Ook voor ouderen is meer bewegen belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen.

Wij willen daarnaast dat de overheid een breed tabaksontmoedigingsbeleid voert, waar een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak onderdeel van is.

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden.

Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs.

embarassed Alcohol
laughing Tabak
yell Drugs
yell Teelt
laughing Preventie

Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Gezondheid is van invloed op schoolprestaties, arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Bovendien houden we hierdoor de toekomstige zorgkosten lager. We willen dat onze jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.

Het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak wordt flink ingeperkt. Tabak wordt alleen verkocht in speciaalzaken. De verkoopleeftijd blijft 18 jaar. Plekken waar jongeren veel komen, zoals scholen, worden rookvrij.

Drugsgebruik is niet onschuldig: verslaving en schade aan de gezondheid zorgen voor maatschappelijke kosten en een slecht toekomstperspectief voor onze kinderen. Het gedoogbeleid van coffeeshops veroorzaakt overlast en staat niet los van de zware criminaliteit die met name in het zuiden van het land, maar ook elders, voor ernstige problemen zorgt.

De ChristenUnie zet in op preventie en ontmoediging van softdrugsgebruik en partydrugs. Om te beginnen worden, net als bij het voortgezet onderwijs, ook in de buurt van basisscholen geen coffeeshops toegestaan.

 

embarassed Alcohol
laughing Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
laughing Preventie

 Verkiezingsprogramma van D66.

D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en van daaruit vernieuwend vooruit. Inventief, betaalbaar en kwalitatief beter. Want dat kan, met beleid dat zijn vertrekpunt vindt in de wensen van ons allemaal. Zo willen wij allemaal graag gezond blijven. Het belangrijkste is daarom investeren in preventie om te voorkomen dat mensen ziek worden. Daar is soms hulp bij nodig, of een nieuw inzicht of goed advies. En wanneer het tegenzit en we zorg nodig hebben, moet dit zo snel mogelijk in onze eigen, vertrouwde leefomgeving georganiseerd worden.

Het is voor iedereen altijd het beste dat een zorgvraag voorkomen wordt. De gezondheidszorg zou in de kern gericht moeten zijn op gezondheid. D66 wil daarom in alle geledingen van de zorg meer aandacht voor de bescherming van gezondheid. Dit maken we eenvoudiger door ruimte te bieden aan experimenten rond bekostiging van gezondheidszorg en voor samenwerking tussen instellingen die levensstijl, gezondheid en zorg raken.

Een bijzonder speerpunt is en blijft roken – nog steeds een zeer grote belasting voor onze gezondheid. Het is ons streven dat de volgende generatie een rookvrije generatie wordt. Dat bereiken we door een combinatie van voorlichting, gereguleerd aanbod en gereguleerde marketing.

Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen, zoals drank en drugs, tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op.

Drugsgebruik is van alle tijden. Zowel het gebruik van soft- als harddrugs is onderdeel van de samenleving. De keuze om drugs te gebruiken is voor iedereen een eigen, individuele keuze. Wel vindt D66 dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het gebruik van drugs die schadelijk kunnen zijn, op een verantwoorde en veilige manier te reguleren. D66 verzet zich daarom tegen het verbieden van drugs, omdat dit het gebruik ervan alleen maar gevaarlijker maakt. Jaarlijks sterven mensen, omdat zij vervuilde XTC-pillen gebruiken. Ook is onbekend hoe hasj en hennep worden geteeld en komt het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen voor, die de gezondheid kunnen schaden. D66 vindt het belangrijk dat consumenten weten wat zij gebruiken of innemen, net zoals voor alle andere producten die genuttigd kunnen worden het geval is. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk. De Nederlandse politiek durft, ondanks het pleidooi van D66, dit taboe niet te doorbreken. Dit terwijl sommige landen in de wereld al wel tot regulering zijn overgegaan. Waar Nederland ooit koploper was met een vooruitstrevend drugsbeleid, realistisch en gericht op het terugdringen van gezondheidsrisico’s, lopen we nu achter de feiten aan.

D66 wil daarom stappen zetten naar regulering van drugs en waar mogelijk legalisering, waarbij maatwerk als het gaat om de soort drug voorop staat. De focus ligt hierin op de beperking van gezondheidsschade en decriminalisering van het gebruik. Op deze manier komt bovendien ruimte voor adequate voorlichting aan (jonge) gebruikers, die gepaard moet gaan met een ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid, zoals ook voor alcohol en tabak het geval is.

Ook lijdt de natuur onder het ongecontroleerd gebruik van drugs, aangezien drugsafval in de natuur gedumpt wordt en in ons drinkwater terecht kan komen. Met de regulering van drugs kan georganiseerde criminaliteit uit de handel van drugs geweerd worden. Politie en justitie kan zich gerichter focussen op de aanpak van illegale drugscriminaliteit.

Tenslotte vindt D66 dat Nederland zich op internationaal niveau moet inzetten om de internationale drugsverdragen te flexibiliseren, zodat deze beter aansluiten op de huidige ontwikkelingen. Deze zijn nog teveel gericht op de criminalisering van drugs, terwijl het tegengaan van de gezondheidsproblematiek centraal moet staan.

 

yell Alcohol
yell Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
embarassed Preventie

Verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Softdrugs worden gelegaliseerd. Bij grootschalige evenementen is er een mogelijkheid om harddrugs zoals XTC te laten testen. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik

 

yell Alcohol
yell Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
embarassed Preventie 

Verkiezingsprogramma van de Piraten Partij.

Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in - dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak.

De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit. Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie. Dit levert tevens belastingen/accijns op, die kunnen worden ingezet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction), maar natuurlijk ook voor tal van andere zaken.

Met gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) ontstaat hier een hele nieuwe (innovatieve) industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval wordt niet meer in de natuur gedumpt, maar wordt verwerkt als farmaceutisch afval. Onderzoeken naar de helende werking en medicinale gebruiken van drugs zijn veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

We stellen de volgende maatregelen voor:

 • Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
 • Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
 • Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
 • Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
 • Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep opheffen.
 • Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen.
 • De prioriteit aan de opsporing van productie én handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
 • Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en zet zich in voor aanpassing van internationale verdragen.
 • Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
 • Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door opgeleid personeel.
 • Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen
 • Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche.

 

embarassed Alcohol
embarassed Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
laughing Preventie

Verkiezingsprogramma van de PvdA.

Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket. We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten.

Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van de gezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier expliciet tegen.

Wietteelt wordt legaal. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. Harddrugs blijven verboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Het laten testen van harddrugs moet standaard mogelijk zijn op dancefeesten en in uitgaansgebieden. 

 

yell Alcohol
yell Tabak
yell Drugs
yell Teelt
yell Preventie

 

embarassed Alcohol
embarassed Tabak
embarassed Drugs
laughing Teelt
laughing Preventie

Verkiezingsprogramma van de PvvD.

Vergoeding voor preventie, zoals hulp bij stoppen met roken, blijven in het basispakket.

Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren.

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs. 

 

laughing Alcohol
embarassed Tabak
yell Drugs
yell Teelt
embarassed Preventie

Verkiezingsprogramma van de SGP.

Welvaart brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Veel mensen leven niet gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid.

De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen.

Het rookverbod in de horeca blijft gelden.

Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs.

In overheidscampagnes over de gevaren van verslavende middelen worden bij voorkeur ‘ervaringsdeskundigen’ ingeschakeld.

Drugs en alcohol in het verkeer moeten volledig worden uitgebannen.

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Deze campagneslogan wijst op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Helaas is zo’n campagne hard nodig. Veel mensen verstaan hun verantwoordelijkheid niet. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en vandalisme zijn veelal gerelateerd aan overmatig drankgebruik. De SGP staat een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren voor en een stevige aanpak van alcoholmisbruik door middel van wetgeving.

Concreet:

 • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank wordt 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte strafbaar te zijn.
 • Er komt een verbod op de wijdverbreide praktijk van prijsacties met alcoholhoudende dranken, zoals ‘happy hours’, stuntprijzen in supermarkten en de verkoop onder de kostprijs.
 • Om het alcoholgebruik onder jongeren echt effectief terug te dringen, wordt een verbod op alcoholreclame ingevoerd. Totdat een verbod op alcoholreclame is ingevoerd, worden er in de wet criteria voor alcoholreclames opgenomen.
 • Er komen hogere accijnzen op alcoholische producten om alcoholmisbruik te bestrijden.
 • Er komen meer wettelijke mogelijkheden om drankgebruik op straat te beperken.
 • Het oprichten van alcoholpoli’s wordt gestimuleerd en met de benodigde financiën ondersteund. Jongeren die daar terechtkomen, wordt een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting aangeboden.
 • Illegale drankketen moeten zo snel mogelijk verdwijnen.
 • Het Vroeg Op Stap-beleid, waarbij jongeren gestimuleerd worden om vroeger te gaan stappen, wordt geïntensiveerd.
 • Schoolfeesten moeten alcoholvrij zijn.

Het drugsbeleid in Nederland is te soft. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als dé oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Voor zogenaamde softdrugs gaan dezelfde strenge regels gelden als voor harddrugs, zodat het onderscheid verdwijnt. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, geen reclame, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.

 

embarassed Alcohol
laughing Tabak
laughing Drugs
laughing Teelt
embarassed Preventie

Verkiezingsprogramma van de SP.

We zetten meer in op preventie. Preventieve middelen waarvan het nut is aangetoond, komen in het verzekerde pakket.

In het middelbaar onderwijs willen we meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van drugs door jongeren. We maken een plan om te bevorderen dat kinderen geen rokers worden en kiezen voor een gezonde levensstijl.

Roken en meeroken zijn slecht voor de gezondheid. Voorkomen moet worden dat jongeren beginnen met roken. De ‘grijpbaarheid’ van tabak moet verkleind worden door de verkoop van tabak te beperken tot tabaksspeciaalzaken. Er dient een wettelijk verbod te komen op het toevoegen van verslavende stoffen en van smaakmakers die aanzetten tot roken. De SP is voor een rookvrije horeca, met een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel. Het rookverbod in de horeca dient streng te worden gehandhaafd.

Programma’s ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken alsmede de hulpverlening bij het stoppen/afkicken van een verslaving moet worden uitgebreid.

De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd. Zo gaan we criminaliteit tegen, kunnen we de voorlichting verbeteren en de wiet beter controleren - ook in het belang van de volksgezondheid. De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten. 

 

yell Alcohol
yell Tabak
embarassed Drugs
laughing Teelt
yell Preventie

Verkiezingsprogramma van VNL.

Accijnzen op alcohol en tabak gaan met 10 procent omlaag.

Hard op harddrugs, soft op softdrugs. Stoppen met het gedoogbeleid: legalisering van wiet. 

 

embarassed Alcohol
embarassed Tabak
embarassed Drugs
embarassed Teelt
yell Preventie 

 Verkiezingsprogramma van de VVD.

Iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Het zorgt er in de eerste plaats voor dat je iedere dag weer vol energie kunt beginnen en het geeft je meer zelfvertrouwen. Bovendien kan het ziektes en kwalen in de toekomst helpen voorkomen.

Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. Wij vinden dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. De overheid kan zorgen voor goede voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven leidt. Dat blijft een eigen keuze.

Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl. We zijn daarom ook voor het behoud van de huidige leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. We willen geen vet- of suikertaxen instellen of betuttelende etikettering om gedrag te beïnvloeden. Ook willen wij niet dat zorgverzekeraars risicoselectie of premiedifferentiatie toepassen op basis van (on)gezondheid of leefstijl.

Drank- en drugsrijders horen achter de tralies, niet op de weg. Dus geen taakstraffen meer voor hen, maar gevangenisstraffen en een permanente rijontzegging voor recidivisten.


Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden. Wij willen coffeeshops die overlast geven altijd onmiddellijk sluiten. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt.